środa, 14 marca 2018

Opodatkowanie handlu kryptowalutami

Kupno i sprzedaż kryptowaluty skutkuje uzyskaniem przychodu z praw majątkowych i trzeba go opodatkować według skali.


W jednej z interpretacji KAS czytamy, że Bitcoin – najpopularniejsza z kryptowalut, nie posiada uregulowania w przepisach prawa. Nie ma też żadnego centralnego organu, ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór. Na gruncie polskiego prawa waluty Bitcoin nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie funkcjonuje on jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów. Waluty „wirtualne” nie są też pieniądzem elektronicznym.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie dotyczące podatkowego aspektu handlowania na giełdach Bitcoinami. Uznał, że tego typu działalność wymaga rejestracji, prowadzenia ewidencji księgowej i płacenia podatku dochodowego według skali. W kosztach podatkowych można uwzględnić wydatki na nabycie tej waluty, ale należy to odpowiednio udokumentować – najlepiej wydrukiem potwierdzenia przelewu na konto giełdy.

Dochody uzyskane z kupna i sprzedaży kryptowaluty nie są wymienione wśród zwolnień w ustawie o PIT, dlatego trzeba z tego tytułu zapłacić podatek.

W kwestii powstania o obowiązku podatkowego przy tego typu transakcjach wydano kilka interpretacji indywidualnych. W jednej z nich uznano, że przychód po stronie osoby handlującej bitcoinami powstanie nie tylko w sytuacji, gdy dojdzie do zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, dokonania zapłaty kryptowaluta za towar lub usługę, ale także wtedy, gdy ma miejsce zamiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę.

Resort finansów zapowiada, że wkrótce obrót wirtualną walutą ma być bezpieczniejszy. 1 marca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza m.in. definicję waluty wirtualnej. Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach.Opodatkowanie handlu kryptowalutami

Ulga na zakup kasy fiskalnej przy zmianie formy prawnej

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można skorzystać z ulgi za zakup kasy fiskalnej.


Nawet jeśli wcześniej właściciel firmy skorzystał z ulgi na zakup kasy rejestrującej, to po zmianie formy prawnej z jednoosobowej działalności na spółkę z o.o. ma prawo do ulgi. Wynosi ona do 90% wartości zakupu, maksymalnie 700 zł.

Wątpliwości w tej sprawie rozwiał Naczelny Sąd Administracyjny orzekając, że w wyniku przekształcenia o którym mowa wyżej nie dochodzi do sukcesji uniwersalnej. Dotychczasowy (przekształcony) podmiot jest podatnikiem VAT i jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży, wobec tego może odliczyć wydatki na zakup kas.Ulga na zakup kasy fiskalnej przy zmianie formy prawnej

Ulga na zakup kasy fiskalnej przy zmianie formy prawnej

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można skorzystać z ulgi za zakup kasy fiskalnej.


Nawet jeśli wcześniej właściciel firmy skorzystał z ulgi na zakup kasy rejestrującej, to po zmianie formy prawnej z jednoosobowej działalności na spółkę z o.o. ma prawo do ulgi. Wynosi ona do 90% wartości zakupu, maksymalnie 700 zł.

Wątpliwości w tej sprawie rozwiał Naczelny Sąd Administracyjny orzekając, że w wyniku przekształcenia o którym mowa wyżej nie dochodzi do sukcesji uniwersalnej. Dotychczasowy (przekształcony) podmiot jest podatnikiem VAT i jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży, wobec tego może odliczyć wydatki na zakup kas.Ulga na zakup kasy fiskalnej przy zmianie formy prawnej

Kasy fiskalne: faktura tylko do paragonu z NIP-em nabywcy

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę będzie można wystawić nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie w sytuacji, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP.


Jeżeli więc nabywca – VAT-owiec będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę tylko wtedy, gdy na paragonie będzie wpisany numer NIP nabywcy. Chodzi o powiązanie wystawianej faktury z konkretnym paragonem, tak żeby uniemożliwić wydawania faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla danego nabywcy.

Jeśli kupujący weźmie paragon bez NIP będzie mógł wymienić go na fakturę, ale nie odliczy z niej podatku naliczonego. Dodatkowo ministerstwo finansów zapowiada, że wymiana paragonów bez NIP na faktury będzie karana.

W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość generowania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy stosowanie tego przepisu będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. W pozostałych przypadkach podatnik, który będzie chciał otrzymać fakturę będzie musiał zadeklarować sprzedawcy w momencie sprzedaży, że jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie i dokumentowana paragonem fiskalnym tylko, że chce otrzymać fakturę.


 tej chwili projekt zmian znajduje się w fazie konsultacji, ale przepisy mają wejść w życie już 1 lipca 2018 r.j z jednoosoboweJak czytamy w uzasadnieniu do projektowanych przepisów, zmiany te są reakcją na zaobserwowany proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe.

Napływające do administracji podatkowej sygnały dotyczą wprawdzie nadużyć głównie w branży paliwowej (nabycie paliwa na stacjach paliw) oraz budowlanej (zakupy materiałów budowlanych), jednakże planuje się wprowadzenie regulacji zapobiegających takiemu procederowi o charakterze ogólnym, obejmującym wszystkie transakcje na rynku (które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem nadużyć).

W tej chwili projekt zmian znajduje się w fazie konsultacji, ale przepisy mają wejść w życie już 1 lipca 2018 r.Kasy fiskalne: faktura tylko do paragonu z NIP-em nabywcy

Przy przejęciu apteki zezwolenie przechodzi na nabywcę

Na przejmującego w drodze sukcesji uniwersalnej przechodzi zezwolenie na prowadzenia apteki i dzieje się to z mocy prawa – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.


W obronie aptekarzy stanął Związek Przedsiębiorców Aptecznych PharmaNET i organizacja Lewiatan, która poinformowała o tym bezprecedensowym i ważnym dla środowiska farmaceutów orzeczeniu. Na niekorzystnym dla aptekarzy stanowisku stał przez wiele lat Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz samorząd zawodowy aptekarzy. Ich zdaniem zdaniem jeśli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych, to zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się i dzieje się tak nie tylko wówczas, gdy przedsiębiorca stara się o udzielenie nowego zezwolenia, ale także wtedy, gdy dochodzi do przejęć kapitałowych.

Wyrok NSA oznacza, że przepis o 1% dotyczy tylko wydania nowego zezwolenia i nie ma charakteru bezwzględnego, a interpretacja dokonana przez inspektorat farmaceutyczny była zbyt daleko idąca i nieuprawniona.  Sąd jednoznacznie stwierdził, że w przypadku połączenia aptek zezwolenie podlega zasadzie sukcesji uniwersalnej, czyli nowy właściciel z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki firmy przejmowanej.Przy przejęciu apteki zezwolenie przechodzi na nabywcę

Będą dłuższe terminy na dokumentowanie cen transferowych

Resort finansów zapowiada wydłużenie o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i 2018 r.


Jest już gotowy projekt rozporządzenia w tej sprawie i trwają konsultacje. Zmiany wynikają z sygnałów wpływających do MF o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem dokumentacji i sprawozdań w ustawowych terminach. Najważniejszą zmianą jest wydłużenie podatnikom, którzy mają obowiązki dokumentacyjne z zakresie cen transferowych, terminu do:


  • sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),

  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,

  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania.

Jak informuje MF, nowe przepisy o cenach transferowych obowiązujące od 2017 r., nałożyły na podatników nowe obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze w zakresie cen transferowych (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP), a termin ich realizacji przypada generalnie na dzień złożenia zeznania podatkowego. Do MF docierały sygnały, wskazujące na duży nakład pracy, czasu i środków finansowych, aby zrealizować je w ustawowym terminie. W związku z tym obecnie trwają prace nad ograniczeniem i uproszczeniem obowiązków dokumentacyjnych podatników w zakresie cen transferowych.Będą dłuższe terminy na dokumentowanie cen transferowych