sobota, 22 kwietnia 2017

Aktualności Podatkowe Przegląd 8-21.04 2017 r.

8-21.04Aktualności podatkowe

Przegląd najpopularniejszych artykułów na temat podatków i prowadzenia biznesu

Optymalizacja

Optymalizacja to pojęcie bardzo szerokie i dotyczy całego spektrum zdarzeń gospodarczych. Jest to dążenie do jak najefektywniejszego ustawienia procesów w firmie. Z punktu widzenia podatkowego to może oznaczać dążenie do zapłacenia jak najmniejszego podatku. Jeśli odbywa się to w granicach prawa i jedynym celem nie jest unikanie opodatkowania, to jest to dozwolone.Artykuł źródłowy


Będą zmiany dotyczące zawieszania działalności gospodarczej

Obecnie przedsiębiorcy mogą zawieszać prowadzenie swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Aby przedłużać ten okres, często wznawiają działalność na krótki czas, by potem znów ją zawiesić. Zdarza się też, że zapominają odwiesić zawieszoną działalność. Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowych zasad zawieszania działalności w ramach Konstytucji dla biznesu. Na mocy tych zmian przedsiębiorcy będą mogli bezterminowo zawieszać działalność.Artykuł źródłowy


PIT za 2016 rok: Łatwo stracić ulgę na jedno dziecko

Małżonkowie wychowujący jedno dziecko, którzy zarobią więcej niż 112 tys. zł rocznie, nie skorzystają z odpisu.Artykuł źródłowy


Skarbówka nadal niszczy firmy, wstrzymując zwrot VAT. Gdzie przyjazne państwo Morawieckiego?

Wstrzymanie idącego w miliony złotych zwrotu VAT tylko na podstawie podejrzenia, że firma bierze udział w karuzeli podatkowej – bez dowodów, bez sprawy w sądzie, a często na przekór wyrokom sądowym. Nawet na kilka lat. Przedsiębiorcy, w których w ten sposób uderzył fiskus, stwierdzają, że deklaracje Mateusza Morawieckiego o przyjaznym państwie i partnerskim traktowaniu firm nie mają niczego wspólnego z praktyką fiskusa.Artykuł źródłowy


VAT: Można wygrać z fiskusem, ale udaje się to nielicznym

Sąd zarzucił organom, że pominęły wszystkie istotne okoliczności, a skupiły się jedynie na szczegółach świadczących na niekorzyść podatnika. Sądy i organy kontroli skarbowej niezwykle rzadko przyznają, że podatnik dochował dobrej wiary i należytej staranności. A jednak się to zdarza. Najtrudniej jest wtedy, gdy transakcja dotyczy wrażliwych towarów, takich jak stal, złom, elektronika, paliwa.Artykuł źródłowy


Błędne zaewidencjonowanie sprzedaży w kasie

W praktyce dość często pojawiają się sytuacje, w których sprzedawca jest zmuszony do korekty sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej, np. w związku z popełnionym błędem czy wymianą lub zwrotem towaru. Podatnik nie ma fizycznej możliwości zarówno poprawy powstałego błędu, jak i zarejestrowania na kasie fiskalnej zwrotu bądź reklamacji towarów. Korekta taka powinna być więc dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych.Artykuł źródłowy


Aktualności Podatkowe Przegląd 8-21.04 2017 r.

środa, 19 kwietnia 2017

Wcześniejsze rozwiązanie najmu a VAT

Jeśli wynajmujący otrzyma od najemcy pieniądze z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu lokalu musi od tej kwoty zapłacić VAT. Sądy administracyjne uznają, że w takim przypadku nie mamy do czynienia z odszkodowaniem tylko odpłatnym świadczeniem, które podlega opodatkowaniu.


Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdziło wyrok krakowskiego WSA, który stanął na stanowisku, że jeśli wynajmujący wyraził zgodę na wcześniejsze zerwanie umowy najmu i w związku z tym przyjął od najemcy pieniądze, to kwoty tej nie można uznać za odszkodowanie. Sądy nie uwzględniły argumentów wynajmującego, który tłumaczył, że w ten sposób uzyskał rekompensatę za szkodę poniesioną w wyniku przedterminowego rozwiązania umowy najmu, która to umowa stanowiła zabezpieczenie dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.


Zdaniem sądów w opisanej sytuacji nie można mówić o szkodzie czy zadośćuczynieniu. Rozwiązanie umowy poprzez zawarcie pomiędzy stronami porozumienia oraz wpłacenie określonej kwoty na rzecz wnioskodawcy, prowadzi do zgodnego zakończenia istniejącego pomiędzy stronami stosunku w inny sposób niż pierwotnie było to przewidziane, nie jest natomiast rezultatem jednostronnego niewywiązywania się lub nienależytego wywiązania się przez którąś ze stron umowy z ciążących na niej obowiązków. Otrzymane świadczenie, mimo, że zostało nazwane przez strony umowy odszkodowaniem, nie wypełnia znamion odszkodowania. Odszkodowanie ma na celu naprawienie wyrządzonej szkody, zaś w ocenie sądów, sam fakt wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie daje podstaw do twierdzenia o wystąpieniu szkody.Wcześniejsze rozwiązanie najmu a VAT

Limit 15 tys. zł w płatnościach – ponowna zapłata przelewem nie gwarantuje odliczenia

Obowiązujący od stycznia tego roku limit płatności gotówkowych nadal budzi wątpliwości. Zdaniem fiskusa wycofanie zapłaty gotówką za towary bądź usługi o wartości wyższej niż 15 000 zł i ponowna zapłata przelewem niekoniecznie uprawnia do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów.


Chodzi o sytuację, w której następuje zwrot gotówki od kontrahenta za wpłatę bez pośrednictwa rachunku płatniczego i dokonanie ponownej zapłaty za te wydatki poprzez rachunek płatniczy. Zdaniem Izby Skarbowej w Warszawie w momencie uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta gotówką dochodzi do zaspokojenia wierzyciela oraz wygaśnięcia zobowiązania. Działania podjęte po tym zdarzeniu przez obie strony (wnioskodawcę oraz kontrahenta), tj. zwrot gotówki przez kontrahenta za opłaconą fakturę oraz dokonanie wpłaty otrzymanej kwoty na konto kontrahenta za pośrednictwem rachunku płatniczego, nie mają podstawy prawnej. Dlatego, w ocenie Dyrektora stołecznej IS, wpłaty za pośrednictwem rachunku nie można uznać za zapłatę za świadczenie kontrahenta, gdyż ta miała już miejsce wcześniej – w momencie uregulowania zobowiązania gotówką. Od tej pory wnioskodawca przestał już być dłużnikiem kontrahenta, a więc przy płatności przelewem stron nie łączyła już żadna umowa.


Nie wszystkie urzędy podchodzą do tego zagadnienia w niekorzystny dla podatnika sposób. Na innym stanowisku stanął bowiem Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który uznał rację podatnika dokonującego korekty poprzez ponowną płatność na rachunek płatniczy należności uregulowanej pierwotnie gotówką.Limit 15 tys. zł w płatnościach – ponowna zapłata przelewem nie gwarantuje odliczenia

Błąd lub zwrot – jak zaewidencjonować w kasie fiskalnej?W przypadku popełnienia błędu, wymiany lub zwrotu towaru należy dokonać wpisu w odrębnej ewidencji. W kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się bowiem ani zwrotów towarów ani uznanych reklamacji towarów i usług.


Przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wymieniają, jakie informacje powinny znaleźć się w takiej odrębnej ewidencji w przypadku zwrotu lub uznanej reklamacji – są to:


 • data sprzedaży,

 • nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

  termin dokonania zwrotu towaru bądź reklamacji towaru lub usługi,

 • wartość brutto zwracanego towaru bądź wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość VAT należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,

 • zwracana kwota (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,

 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,

 • protokół przyjęcia zwrotu towaru bądź reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Po ujęciu zwrotu lub uznanej reklamacji w odrębnej ewidencji, aby określić wysokość podatku należnego z tytułu zaewidencjonowanej przy pomocy kasy sprzedaży należy skorygować o te wartości dane pochodzące z raportu fiskalnego (okresowego).


Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży – np. pomyłki w ilości lub cenie towaru, zaewidencjonowaniu na kasie sprzedaży towarów, której nie było albo przy pomyłce w stawce VAT (np. zamiast 8% naliczono 80%). Jak wynika z interpretacji urzędowych, oczywista pomyłka to taka, która jest łatwa do zauważenia, a jej „oczywistość” wynika z niedokładności i nasuwa się każdemu bez potrzeby dodatkowych ustaleń, dokumentów. W razie takiej pomyłki korekta polega na ujęciu w odrębnej ewidencji:


 • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),

 • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.


Błąd lub zwrot – jak zaewidencjonować w kasie fiskalnej?

Ustawa o konfiskacie rozszerzonej z podpisem Prezydenta

Nowe przepisy umożliwią odbieranie majątków pochodzących z przestępstw oraz pozwolą skuteczniej walczyć ze zorganizowaną przestępczością. Regulacja ma uderzyć głównie w przestępczość zorganizowaną. Resort sprawiedliwości zapewnia, że zwykli przedsiębiorcy nie mają powodów do obaw.


Jak informuje kancelaria Prezydenta RP, wdrożenie tych przepisów w naszym kraju wynika z prawa unijnego. Nowelizacja rozszerza katalog przestępstw, wobec których przepadek mienia może zostać orzeczony. Chodzi o czyny zagrożone karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. Nowe przepisy wprowadzają również okres 5 lat przed popełnieniem przestępstwa, jako granicę kontroli legalności pochodzenia mienia sprawcy. Oznacza to, że w przypadku skazania za poważne przestępstwo sprawca będzie musiał wykazać legalność majątku nabytego w ostatnich 5 latach.


Co istotne, ustawa zawiera gwarancje dla przedsiębiorców: przepadek przedsiębiorstwa nie będzie mógł być orzeczony jeżeli rozmiar szkody wyrządzonej przestępstwem lub rozmiar ukrytej korzyści nie jest znaczny wobec rozmiarów samego przedsiębiorstwa. Przepadek nie będzie miał zatem zastosowania w sytuacji, w której działanie nielegalne stanowi tylko margines działalności danej firmy. Nie będzie więc tak, że np. nieuczciwy handlowiec czy księgowy wystawiający kilka firmowych, ale pustych faktur, doprowadzi do zabezpieczenia przez prokuraturę całej firmy.


Żeby brać w ogóle pod uwagę konfiskatę przedsiębiorstwa, sprawca przestępstwa musi odnieść z niego korzyść o znacznej wartości, a więc powyżej 200 tysięcy złotych. Jeżeli właściciel nie wiedział, że jego pracownik to oszust, nie poniesie za to odpowiedzialności i nie straci swojej firmy. Przepadek przedsiębiorstwa ograniczony został w ustawie wyłącznie do firm będących własnością osób fizycznych.


Nowelizacja usprawnia rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia w stosunku do osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie nieodpłatnie lub zbył je za kwotę znacznie niższą od jego wartości rynkowej, w sytuacji gdy osoby trzecie wiedziały lub powinny były wiedzieć, że celem tych działań jest uniknięcie konfiskaty. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w której dochodziło do przepisywania nielegalnie zdobytego majątku na inne osoby, np. rodzinę czy znajomych.


Obowiązujące do tej pory w Polsce rozwiązania dotyczące konfiskaty rozszerzonej były niedoskonałe i nie odpowiadały przyjętym dyrektywom europejskim. Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy, nawet najostrzejsze kary więzienia nie przyniosą skutku, jeśli sprawcy poważnych przestępstw gospodarczych i skarbowych pozostają bezkarni pod względem finansowymUstawa o konfiskacie rozszerzonej z podpisem Prezydenta

Przedsiębiorcy zapłacą ZUS jednym przelewem zamiast czterema

Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2018 r. osoby prowadzące własny biznes będą mogły opłacać składki na ZUS na jeden rachunek, a nie jak obecnie na cztery.


Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, którymi teraz zajmą się senatorowie.

Obecnie składki trzeba wpłacać na cztery odrębne rachunki: ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, to każdy przedsiębiorca do końca 2017 r. uzyska indywidualny rachunek składkowy, a po otrzymaniu wpłat ZUS będzie rozdzielał środki pomiędzy poszczególne fundusze.


Inne zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy to:


 • wprowadzenie ułatwień dla płatników składek w zakresie uzyskiwania zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami przez zrównanie dokumentów wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS;

 • wprowadzenie możliwości przeksięgowania przez ZUS już dokonanych wpłat dla przedsiębiorców korzystających z tzw. outsourcingu pracowniczego.


Przedsiębiorcy zapłacą ZUS jednym przelewem zamiast czterema

piątek, 7 kwietnia 2017

Aktualności Podatkowe Przegląd 1-7.04 2017 r.

1-7.04Aktualności podatkowe

Przegląd najpopularniejszych artykułów na temat podatków i prowadzenia biznesu

Każde konto bankowe może być zablokowane na trzy miesiące

W świetle najnowszych zmian w prawie każde konto bankowe może być zablokowane decyzją prokuratora na trzy miesiące. Natomiast dochodzenie praw przez właściciela konta może potrwać nawet pięć lat, do tego prowadzą nowe przepisy prawne, które stworzono, aby państwo mogło skuteczniej walczyć z przestępczością gospodarczą.Artykuł źródłowy


Posłowie rozwodzą audyt z doradztwem

Firmy audytorskie nie będą mogły świadczyć bankom i spółkom giełdowym żadnych usług poza rewizją finansową. Więcej zarobią doradcy podatkowi.Artykuł źródłowy


Odpowiedzialność prawnika za zaległości VAT zarejestrowanej firmy

Pełnomocnik (np. doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, księgowy) nie uniknie odpowiedzialności, nawet gdy wykaże, że nie wiedział o nadużyciach klientów – twierdzi minister finansów. I każe ich dokładnie sprawdzać. Jeśli pełnomocnik zarejestruje dla celów VAT oszusta, będzie musiał zapłacić za niego nawet pół miliona zaległego podatku.Artykuł źródłowy


Podzielona płatność w VAT ma zastąpić odwrotne obciążenie

W ciągu jednego, dwóch tygodni resort zamierza opublikować projekt nowelizacji ustawy o VAT w tym zakresie. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. – zapowiedział wiceminister. Komisja Europejska dała Polsce nieformalne zielone światło na wprowadzenie podzielonej płatności. Ma to być system dobrowolny. Obowiązek jego stosowania miałyby tylko firmy z branż wrażliwych.Artykuł źródłowy


PiS szykuje rewolucje ws. składek ZUS. Zobacz, co się zmieni

To już koniec zryczałtowanego ZUS dla mikroprzedsiębiorców. W tym tygodniu poznamy szczegóły i wysokości nowych stawek. Jednak już dziś z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że może na tym skorzystać nawet do 400 tys. osób. – To znakomita wiadomość. Wcześniej nikt tych ludzi nie rozumiał, a oni codziennie walczą o utrzymanie się na powierzchni. Rostowski i Szczurek nie raczyli się nad tym pochylić, ale Morawiecki wreszcie zrozumiał niestosowność tej sytuacji – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.Artykuł źródłowy


Aktualności Podatkowe Przegląd 1-7.04 2017 r.