środa, 18 października 2017

Jak sprawdzić kontrahenta dla potrzeb VAT?Jak sprawdzić kontrahenta dla potrzeb VAT?

Resort finansów wskazał, jakie działania może podjąć przedsiębiorca, aby zweryfikować  kontrahenta i uniknąć podejrzenia o udział w oszustwie podatkowym, a co za tym idzie dotkliwych  sankcji finansowych.


Oto w jaki sposób podatnik VAT może sprawdzić czy ma do czynienia z uczciwym kontrahentem:


 potwierdzenie statusu podmiotu poprzez jego sprawdzenie na stronie internetowej: https://ppuslugi.mf.gov.pl/w udostępnionej przez Ministerstwo Finansów usłudze: „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” na portalu podatkowym, gdzie podatnik może dokonać bieżącej weryfikacji kontrahenta. Usługa umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym podatnikiemVAT czy też nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, co jest niezwykle istotne w procesie dokumentowania przeprowadzenie transakcji gospodarczej.


 potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=PL – umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.


 złożenie wniosku o potwierdzenie, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wzakresie, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, zgodnie z art. 96 art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też telefonicznegokontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia statusu kontrahenta.


 sprawdzenie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Informacjii Ewidencji Działalności Gospodarczej,


 weryfikacja podmiotu w bazie REGON, dla podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych” (m.in. towary wymienione w załączniku nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług) – sprawdzenie czy sprzedawca figuruje na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości (http://kaucjagwarancyjna.mofnet.gov.pl/)


Dodatkowo, aby uczciwy przedsiębiorca nie stał się uczestnikiem procederu wykorzystywa niamechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści, może także:


 sprawdzić, czy kontrahent ma swoją stronę internetową albo czy jego adres pocztowy nie jest fikcyjny,


 sprawdzić, czy kontrahent ma wymagane prawem koncesje i zezwolenia,


 zachować ostrożność, gdy ktoś zaproponuje tzw. dobry interes z kontrahentami z UE, szczególnie w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a szczególnie jeżeliten interes dotyczy zakupu/sprzedaży towaru spoza zakresu działalności tego przedsiębiorcy,


 zachować rozwagę, gdy propozycja zawarcia transakcji dotyczy handlu towarami stanowiącymi podwyższone ryzyko, np. złom, elektronika, telefony, karty telefoniczne,kawa, herbata, także złoto,


 sformalizować relacje z kontrahentami – każda umowa o współpracę z dostawcą wskazane jest, aby była zawarta na piśmie,


 zwrócić się do kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,


 zabezpieczyć się poprzez żądanie pisemnego zobowiązania się kontrahenta, że towar, który będzie sprzedawany, nie pochodzi z przestępstwa, i że nie był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej — oraz, że kontrahent nie uczestniczy i nie bierze udziałuw oszustwie podatkowym,


 zażądać dołączenia do faktury specyfikacji dostarczanych towarów ze wskazaniem w niej indywidualnego numeru fabrycznego (seryjnego) każdego dostarczanego urządzenia oraz sprawdzać, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją.Jak sprawdzić kontrahenta dla potrzeb VAT?Jak sprawdzić kontrahenta dla potrzeb VAT?

Kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa

Choć nikomu nie życzymy wizyty przedstawicieli fiskusa w firmie, to warto znać najważniejsze różnice pomiędzy kontrolą podatkową a karnoskarbową, ponieważ przekładają się one na prawa i obowiązki oraz warunki przeprowadzenia czynności kontrolnych.


Generalnie kontrola celno-skarbowa (która zastąpiła w tym roku kontrolę skarbową), jest przeprowadzana w przypadku poważnych naruszeń prawa podatkowego, a kontrola podatkowa ma miejsce w odniesieniu do spraw o mniejszej wadze i bieżącej weryfikacji rozliczeń. Bywa jednak tak, że obie te kontrole są prowadzone jednocześnie, nawet w stosunku do najmniejszych firm.

Kontrola celno-skarbowa przebiega głównie w oparciu o przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a podatkowa na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zakres kontroli celno-skarbowej jest szerszy od kontroli podatkowej, ponieważ poza sprawdzeniem czy podmiot przestrzega przepisy prawa podatkowego obejmuje również obowiązki nałożone przez prawo celne, dewizowe i in.

Bardzo istotna z punktu widzenia firm jest kwestia powiadomienia o wszczęciu kontroli. O ile w przypadku kontroli podatkowej przedsiębiorca powinien być uprzedzony o terminie jej rozpoczęcia na tydzień przed wizytą urzędników, o tyle kontrola celno-skarbowa może być przeprowadzona bez wcześniejszego zawiadomienia. Różnica występuje też w zakresie właściwości miejscowej: jest ona zachowana w przypadku kontroli podatkowej, natomiast w przypadku celno-skarbowej już nie. Inny jest czas trwania obu kontroli: podatkowej wynosi dwa miesiące, a celno-skarbowej trzy – w obu przypadkach jest możliwość przedłużenia. Zakres, miejsce kontroli i uprawnienia urzędników są szersze przy kontroli celno-skarbowej. Różnice występują także w odniesieniu do terminu złożenia korekty deklaracji, a także złożenia zastrzeżeń: są dopuszczalne tylko przy kontroli podatkowej.Kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa

Zmiany w opodatkowaniu najmu w 2018 r.

Projekt ustaw o podatkach dochodowych przygotowany przez resortu finansów i rozwoju zmienia zasady opodatkowania najmu prywatnego. Planuje się wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100 tys. zł, do którego można będzie stosować ryczałt w wysokości 8,5 proc. Przekraczając tę kwotę podatek wyniesie 12,5 proc.


Obecnie dochody z najmu i dzierżawy uzyskiwane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są według stawek: 18 i 32 proc. Można też rozliczyć się podatkiem zryczałtowanym według stawki 8,5 proc. W nowych regulacjach zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł. Rozwiązanie to ma ograniczyć stosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania tylko do podatników, którzy takie przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów. Limit ten będzie dotyczył łącznie małżonków. Autorzy projektu wskazali w uzasadnieniu, że z zeznań PIT-28 za 2015 r. wynika, że średni deklarowany przychód z najmu wyniósł 18 240 zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.Zmiany w opodatkowaniu najmu w 2018 r.

Urzędy listy piszą... Kiedy reagować, a kiedy nie?

W najbliższym czasie otrzymają Państwo pismo z ZUS-u (w wersji papierowej) z informacją o nowym, indywidualnym rachunku składkowym. Z kolei urzędy skarbowe coraz częściej kontaktują się z podatnikami droga mailową. Jak należy traktować tego typu korespondencję?


Miesiąc temu pisaliśmy w naszym newsletterze o tym, że od października br. ZUS rozpoczyna wielką akcję informacyjną w związku z tym, że od 2018 r. wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy będą wpłacać na jedno, a nie jak dotychczas cztery rachunki bankowe. Prosiliśmy wtedy o czujność i ostrożność, gdyż zapewne pojawi się wielu oszustów, którzy chcąc wykorzystać zmiany w płatnościach składek ZUS i będą próbowali wyłudzić z tego tytułu różnego rodzaju opłaty. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności korespondencji z ZUS jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odebranie zawiadomienia z ZUS o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego jest niezwykle ważne, ponieważ dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte, a więc dokonywanie przelewów na aktualnie obowiązujących zasadach może narazić firmę na zaległości i poważne kłopoty.

Z kolei urzędy skarbowe coraz częściej kontaktują się z podatnikami korzystając z komunikacji elektronicznej. Powstaje pytanie, czy na maile od skarbówki trzeba odpowiadać i co grozi nam za pozostawienie takiej wiadomości bez reakcji. Ministerstwo Finansów odniosło się do tego pytania, które w imieniu czytelników zadał dziennik Gazeta Prawna. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że podatnik nie ma obowiązku odpowiadania mailem na wiadomość otrzymaną od urzędu skarbowego tą właśnie drogą. Jak czytamy w Dzienniku: „Ministerstwo Finansów zapewnia, że podatnicy, którzy nie odpowiedzą na e-mail, nie muszą się obawiać sankcji, mimo że tak wynikałoby ze zeskanowanego wezwania”.Urzędy listy piszą... Kiedy reagować, a kiedy nie?

Zagraniczna delegacja: dwie opcje rozliczenia kosztów wyżywienia

Wartość wyżywienia pracownika podczas delegacji korzysta ze zwolnienia z podatku, ale tylko do wysokości diety określonej w przepisach rozporządzenia.


Pracodawca może wypłacać delegowanemu pracownikowi dietę, zgodnie z przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych. Druga opcja, to zwrot pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie na podstawie przedłożonych przez niego rachunków wystawionych na firmę. Niezależnie jednak od przyjętego sposobu rozliczania wydatków na wyżywienie pracownika podczas delegacji sytuacja wygląda tak samo. Otóż w świetle art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Tak więc w przypadku zapewnienia pracownikowi wyżywienia, które kupuje sam, a następnie rachunki przedkłada pracodawcy wolna od podatku dochodowego jest jego wartość tylko do wysokości równowartości diety.Zagraniczna delegacja: dwie opcje rozliczenia kosztów wyżywienia

środa, 4 października 2017

Od nowego roku wyślemy JPK_VAT w imieniu wszystkich Klientów

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem comiesięcznego tworzenia i wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego objęte zostaną wszystkie firmy rozliczające VAT – w tym również jednoosobowe.


Jednolity Plik Kontrolny (JPK), to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Celem wprowadzenia JPK jest większa efektywność kontroli podatkowych i skrócenie czasu ich trwania, a także zwalczanie nadużyć, szczególnie w zakresie podatku VAT.
Od stycznia 2018 r. wszystkie firmy będące płatnikami VAT mają obowiązek comiesięcznego tworzenia i przekazywania fiskusowi  JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży.
W związku z tym nasza Kancelaria musiała dostosować system finansowo-księgowy do wymogów Ministerstwa Finansów i będzie przekazywać w postaci elektronicznej Państwa ewidencje zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tą drogą będą też przesyłane korekty. Naszym obowiązkiem jest zapewnić przy tym bezpieczeństwo, wiarygodność i prawidłowość danych, a za niedopełnienie obowiązków związanych z JPK grozi odpowiedzialność karna skarbowa oraz sankcje przewidziane w przepisach Ordynacji podatkowej.Od nowego roku wyślemy JPK_VAT w imieniu wszystkich Klientów

Obiad z kontrahentem można wrzucić w firmowe koszty

Dotychczas interpretacje odnoszące się do rozliczania wydatków na spotkania z klientami w restauracjach nie były korzystne dla przedsiębiorców. Ta sytuacja odwróciła się – teraz fiskus łaskawszym okiem patrzy na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów biznesowych spotkań w lokalach gastronomicznych.


Jak podaje dziennik „Rzeczpospolita”, szef Krajowej Informacji Skarbowej udzielił korzystnej dla podatników odpowiedzi w sprawie rozliczania tego typu wydatków spółce działającej w branży handlowej, która w trakcie spotkań z klientami w restauracjach przedstawia oferty, ustala warunki sprzedaży i negocjuje umowy. Eksperci komentujący ten pozytywny trend w interpretacjach podatkowych zwracają jednak uwagę, że przedsiębiorcy muszą dokładnie dokumentować spotkania (kto brał w nich udział, jaki był jego cel), aby w razie kontroli uzasadnić rozliczenie kosztu. Wydatek powinien być współmierny do skali prowadzonej działalności, nie należy tez przesadzać z zakupem alkoholu. Ponadto, jeśli skarbówka uzna, że spotkanie z kontrahentami w restauracji zostało zorganizowane w celu budowania wizerunku firmy (czyli za reprezentację), to wydatku nie będzie można zaliczyć do kosztów.Obiad z kontrahentem można wrzucić w firmowe koszty