środa, 25 lipca 2018

Przedsiębiorca nie będzie potrzebował pieczątki żeby załatwić sprawę w urzędzie

Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii zapowiada, że do lipca 2019 r. zostaną zniesione wymagania stosowania pieczątki przez obywateli i przedsiębiorców, przewidziane w blisko 170 aktach prawnych.


Załatwiając sprawę w urzędzie przedsiębiorca będzie miał wybór, czy chce użyć pieczątki, czy w inny, np. elektroniczny  sposób zamieścić swoje dane.

MPiT zwraca uwagę, że pieczątka firmowa, pieczątka płatnika, pieczątka pracodawcy, pieczątka imienna, pieczątka  wnioskodawcy, pieczątka nagłówkowa – to tylko przykłady wielu rodzajów stempli, których stosowanie wymuszają na przedsiębiorcach obowiązujące przepisy. Zawierają go głównie wzory wniosków, oświadczeń, sprawozdań, protokołów i informacji. Brak właściwej pieczątki na dokumencie składanym przez przedsiębiorcę może przyczyniać się do przedłużania rozpatrywania spraw lub – w skrajnych przypadkach – odmowy przyjęcia wniosku, załatwienia sprawy czy też przyznania uprawnienia z przyczyn formalnych. Tymczasem nie zawsze pieczątka jest potrzeba i wymaganie jej użycia stanowi zbędny formalizm. Jest też barierą w elektronizacji procedur, zapewniających szybką i sprawną komunikację z urzędami.

Zdaniem projektodawców planowana zmiana sprzyja uproszczeniu procedur i zminimalizowaniu ryzyka ich przedłużania. Pozwoli w większym zakresie korzystać z elektronicznych rozwiązań i przyczyni się do zwiększenia liczby załatwianych spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu czy biura oraz ponoszenia związanych z tym kosztów.Przedsiębiorca nie będzie potrzebował pieczątki żeby załatwić sprawę w urzędzie

Handel wirtualną walutą bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływ cyfryzacji księgowości na biura rachunkowe – INFOR.pl
Żródło: biuroOpublikowany 19-04-2018

Handel wirtualną walutą bez podatku od czynności cywilnoprawnych

MF poprawiło przepisy ustaw o PIT, CIT i ryczałcie

Zmiany w znacznej części modyfikują niekorzystne regulacje, które obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Teraz spadkobiercy będą mogli amortyzować firmowy majątek, a pominięci we wcześniejszych przepisach twórcy skorzystają z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów.


Ustawa nowelizująca przepisy o PIT, CIT i ryczałcie wprowadza zmiany w zakresie przepisów:


 • określających zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych;

 • określających uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Na nowelizacji skorzystają: autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych, niektórzy tłumacze (pod warunkiem, że tłumaczą utwór podlegający prawom autorskim), inżynierowie budowlani, pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni;

 • normujących zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn;

 • dotyczących zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych;

 • dotyczących tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych (minimalnego podatku od przychodów z budynków), który obejmie budynki będące środkami trwałymi, a więc także magazyny i hale produkcyjne, a nie tylko sklepy czy biurowce.

Ponadto ustawa wprowadza przepisy statuujące zwolnienia obejmujące:


 • kwoty umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym, dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

 • świadczenia z tytułu pomocy przyznanej na podstawie ustawy o świadku koronnym, ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, a także inne świadczenia o podobnym charakterze.


MF poprawiło przepisy ustaw o PIT, CIT i ryczałcie

Uzyskaj zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl.


Zaświadczenie z urzędu skarbowego można uzyskać drogą elektroniczną – bez konieczności wizyty w urzędzie i odbierania dokumentu w wersji papierowej.

Dzięki nowej usłudze przedsiębiorca może złożyć wniosek na tzw. piśmie ogólnym, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. Wniosek zostanie przesłany na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP. Urząd skarbowy wyda zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Opis usługi dotyczącej zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzających stan zaległości znajduje się w serwisie biznes.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/proc_751-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach


źródło: https://www.mf.gov.pl


Uzyskaj zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl

Korzystne zmiany podatkowe dotyczące darowizny lub dziedziczenia majątku firmowego

Dzięki nowelizacji spadkobierca należący do najbliższej rodziny nie będzie obciążony podatkiem dochodowym, ani podatkiem od spadków i darowizn oraz będzie mógł wykazać odpisy amortyzacyjne jako koszt. Natomiast obdarowany – poza zwolnieniem od ww. podatków będzie mógł kontynuować amortyzację otrzymanych elementów majątku firmowego.


Ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. zostały zmienione zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych – w drodze spadku lub darowizny – środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone rozwiązania dotyczą podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej oraz innych źródeł, np. z najmu.

W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku nastąpił powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny – wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Kontynuując amortyzację tych składników uwzględni też wysokość już dokonanych przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Rozwiązanie to umożliwi następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych (chodzi o zaliczanie do kosztów podatkowych wskazanych odpisów amortyzacyjnych, np. samochodów firmowych, licencji, patentów, znaków towarowych).Korzystne zmiany podatkowe dotyczące darowizny lub dziedziczenia majątku firmowego

środa, 27 czerwca 2018

Podzielona płatność w VAT dla chętnych od 1 lipca br.

Na bankowych kontach firmowych przedsiębiorców pojawiły się już nowe rachunki do podzielonej płatności w VAT (MPP). Na razie korzystanie z tego mechanizmu jednak dobrowolne.


Split payment jest jednym z narzędzi, które mają przeciwdziałać oszustwom podatkowym i przyczynić się do zwiększenia ściągalności VAT-u. Resort finansów zachęca do korzystania z MPP, eksperci podatkowi ostrzegają jednak, że ma on też swoje wady.

Istota nowego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji między firmami.

Jak podkreśla resort finansów, płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa V AT naliczonego nabywców. Jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie (25 dni) bez możliwości przedłużenia tego terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji tego zwrotu.

Minusem split payment jest ograniczona możliwość dysponowania środkami na wydzielonym rachunku, w rezultacie przedsiębiorca może być narażony na utratę płynności finansowej. Środki z rachunku VAT mogą być bowiem wykorzystane tylko do uregulowania kwoty VAT wykazanej w fakturze z tytułu zakupu towarów lub usług, do zapłaty podatku VAT i innych należności  do urzędu skarbowego (dodatkowych zobowiązań czy odsetek za zwłokę w VAT). Więcej informacji na temat MPP znajdą Państwo tutaj: LINK


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej sprawie jesteśmy do Państwa dyspozycji.Podzielona płatność w VAT dla chętnych od 1 lipca br.

Jak weryfikować kontrahentów i uniknąć zamieszania w oszustwa Vat? Cz. 2

Resort finansów wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie ogłosił przesłanek zachowania należytej staranności w VAT dla podatników tylko wytyczne w tej sprawie dla urzędów skarbowych. Można jednak na ich podstawie dowiedzieć się, jak uchronić firmę przed mimowolnym uwikłaniem w karuzele VAT-owskie.


Podjęcie działań opisanych w wytycznych dla skarbówki ma chronić przedsiębiorców, którzy sami nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT i nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu. Jest to istotne o tyle, że zarzut udziału w nadużyciach VAT-owskich może skutkować odmową prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przypadku podatnika, który nie wiedział, że transakcja nabycia towaru została zorganizowana w związku z popełnieniem przez inny podmiot oszustwa lub nadużycia, prawo do odliczenia podatku naliczonego nie powinno zostać mu odebrane, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności nie mógł on wiedzieć, że transakcja służy naruszeniu przepisów o VAT.

Przedsiębiorcy powinni w związku z tym weryfikować swoich kontrahentów (czyli dostawców towaru) i okoliczności transakcji z nim zawieranej zarówno na etapie rozpoczęcia współpracy jak i na dalszym etapie.


Podajemy za Ministerstwem Finansów kolejne środki ostrożności – tym razem przy kontynuacji współpracy z kontrahentem:


Kryteria formalne


Na brak dochowania przez podatnika należytej staranności mogą wskazywać następujące okoliczności:


 • podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;

 • podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy kontrahent nie utracił wymaganych koncesji i zezwoleń;

 • podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji posiadają aktualne umocowania do działania w imieniu kontrahent;

 • kontrahent został wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT, chyba, że rejestracja kontrahenta została przywrócona w późniejszym okresie.

Kryteria transakcyjne


Najważniejszym czynnikiem przy ocenie dochowania należytej staranności jest zmiana – bez ekonomicznego uzasadnienia –  dotychczasowych zasad współpracy między podatnikiem, a jego kontrahentem. Jako okoliczności, które wskazują na możliwość braku dochowania należytej staranności wskazać należy w szczególności:


 • zawarcie transakcji bez ryzyka gospodarczego;

 • płatność gotówką albo obniżenie ceny w razie płatności gotówką – w przypadku gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł;

 • zapłata za towar na dwa odrębne rachunki bankowe (nie dotyczy mechanizmu podzielonej płatności), rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny;

 • cena towaru znacząco odbiegała od ceny rynkowej – bez ekonomicznego uzasadnienia;

 • transakcja – bez ekonomicznego uzasadnienia – dotyczyła towarów, które należały do innej branży niż ta, w której działa kontrahent i których dotychczas podatnik od niego nie nabywał;

 • termin płatności za towar od podatnika był krótszy niż standardowy termin płatności – bez ekonomicznego uzasadnienia;

 • transakcja została przeprowadzona na warunkach znacznie odbiegających od tych, które uznawane były w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu;

 • kontrahent dostarczał towary niezgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;

 • transakcja pomiędzy podatnikiem a kontrahentem nie została udokumentowana umową w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej), zamówieniem lub innym potwierdzeniem warunków tej transakcji;

 • w dotychczasowych transakcjach kontrahent bez uzasadnienia zmienił sposób transportu towaru (np. towar miał być dostarczony z Polski, a jest przewożony z terytorium innego państwa).


Jak weryfikować kontrahentów i uniknąć zamieszania w oszustwa Vat? Cz. 2