poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Jest pomysł na ograniczenie zatorów płatniczych

Projektowane przepisy podatkowe mają zdyscyplinować nieuczciwych kontrahentów, którzy zwlekają z zapłatą zobowiązań i pomóc wierzycielom.


W przypadku nieotrzymania należnych pieniędzy po upływie 120 dni wierzyciel będzie mógł kwotę zaległości odliczyć od przychodów, co oznaczać będzie obniżkę podatku dochodowego Z kolei zalegające z zapłatą firmy nie będą mogły wliczać kwoty niezapłaconej faktury do kosztów uzyskania przychodu, a niezapłacony podatek będzie musiał zostać wliczony w podstawę opodatkowania.Jest pomysł na ograniczenie zatorów płatniczych

Już wkrótce ułatwienia w dziedziczeniu firm rodzinnych!

Zmiany zostały ujęte w projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej autorstwa Ministerstwa Finansów.


Obecnie byt firmy prowadzonej przez osobę fizyczną kończy się wraz z jej odejściem. Powoduje to wiele problemów związanych z posługiwaniem się nazwą przedsiębiorstwa, umowami, zezwoleniami, koncesjami, zatrudnieniem pracowników, kontynuacją rozliczeń podatkowych, dostępem do firmowego rachunku bankowego itd.

Problem sukcesji jednoosobowych firm stał się w ostatnim czasie wyjątkowo palący, ponieważ grupa przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, którzy zaczęli swoją aktywność gospodarczą na przełomie lat dziewięćdziesiątych XX w. osiąga teraz wiek, w którym znacząco wzrasta statystyczne ryzyko zgonu albo ciężkich chorób (w CEIDG jest wpisanych ponad 80 tys. osób, które ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia).


Projekt przewiduje następujące rozwiązania w zakresie dziedziczenia firm rodzinnych:


  • Umożliwienie posługiwania się od dnia otwarcia spadku do działu spadku dotychczasową firmą spadkodawcy z dodatkiem „w spadku”;

  • Wprowadzenie regulacji dotyczącej zarządcy sukcesyjnego (przez właściciela firmy – za życia oraz przez spadkobierców – do dwóch miesięcy od śmierci właściciela firmy);

  • Wprowadzenie możliwości dokonywania działu spadku ograniczonego do części obejmującej przedsiębiorstwo;

  • Wprowadzenie reguły, zgodnie z którą stosunki prawne, które nie są ściśle związane z osobą spadkodawcy, będą mogły pozostać w mocy;

  • Wprowadzenie zasady wstąpienia następców prawnych przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w prawa i obowiązki administracyjne związane z działalnością gospodarczą wynikające m.in. z koncesji, licencji i przyznanych ulg oraz ich tymczasowego przysługiwania zarządcy sukcesyjnemu;

  • Umożliwienie następcom prawnym dalszego korzystania z przyznanej zmarłemu przedsiębiorcy pomocy publicznej oraz ubiegania się o inne ulgi związane ze zdarzeniami mającymi miejsce po śmierci przedsiębiorcy, w tym także w okresie działalności zarządcy sukcesyjnego;

  • W przypadku, gdy zarządca sukcesyjny będzie ustanowiony w dniu otwarcia spadku – stosunki pracy zostaną zachowane, natomiast w przypadku, gdy zarządca sukcesyjny zostanie ustanowiony po pewnym czasie od otwarcia spadku – stosunki pracy z chwilą śmierci przedsiębiorcy, tak jak obecnie, wygasną, lecz pracownikom będzie przysługiwało prawo powrotu do pracy na zasadach analogicznych, jak przy przywróceniu do pracy;

  • Zarządca sukcesyjny zostanie uznany za płatnika składek z tytułu ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych, będzie także osobą uprawioną do dokonywania wszelkich czynności związanych z zatrudnieniem;

  • Wprowadzenie regulacji zapewniających ciągłość rozliczeń podatkowych w zakresie podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. w szczególności podatku od towarów i usług, podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu;

  • Uregulowanie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz zasad prowadzenia rachunkowości w związku z działalnością przedsiębiorstwa w okresie od otwarcia spadku do jego działu.


Już wkrótce ułatwienia w dziedziczeniu firm rodzinnych!

Jest pomysł na ograniczenie zatorów płatniczych

Projektowane przepisy podatkowe mają pomóc wierzycielom i zdyscyplinować nieuczciwych kontrahentów, którzy zwlekają ze spłatą zobowiązań.


W przypadku nie otrzymania należnych pieniędzy po upływie 120 dni będzie wierzyciel będzie mógł kwotę zaległości odliczyć od przychodów, co oznaczać będzie obniżkę podatku dochodowego Z kolei zalegające z zapłatą firmy nie będą mogły wliczać kwoty niezapłaconej faktury do kosztów uzyskania przychodu, a niezapłacony podatek będzie musiał zostać wliczony w podstawę opodatkowania.Jest pomysł na ograniczenie zatorów płatniczych

Hurtownie leków na celowniku fiskusa

Resort finansów chce ukrócić nielegalne praktyki hurtowni medykamentów. Chodzi przede wszystkim o karuzele podatkowe i nielegalny eksport. Produkty farmaceutyczne mają być wpisane na listę towarów monitorowanych.


Jak pisze “Puls Biznesu” nielegalny handel lekami w kraju i za granicą to proceder szacowany na 2 mld zł. Główny problem to nadmierny i często nielegalny eksport i wynikająca stąd niska dostępność w Polskich aptekach leków, w tym także ratujących życie. I choć w 2015 r. zmieniono Prawo farmaceutyczne, zakazując wywozu za granicę leków, których brakuje w kraju i wprowadzono obowiązek składania wniosków o zgodę na wywóz preparatów wymienionych w obwieszczeniu ministra zdrowia na liście leków trudno dostępnych, to w tym roku nie wpłynął żaden wniosek eksportowy do Generalnego Inspektora Farmacji, przy czym wywóz medykamentów wcale nie został zatrzymany.

“Puls Biznesu” zwraca uwagę na niczym nieuzasadnioną sprzedaż tego samego produktu leczniczego pomiędzy kilkoma hurtowniami w Polsce (karuzela podatkowa) oraz na to, że następnie leki zostają sprzedane za granicę lub do podmiotu zagranicznego. Leki lub wyroby medyczne są sprzedawane z kilkuset lub nawet kilkutysięczną procentowomarżą.

Projektowane przepisy, jak podaje gazeta, mają być skoncentrowane na walce z patologiami zarówno o charakterze niedozwolonym, polegającymi na bezprawnym wywozie leków poza granice Polski, jak i wykluczeniu oszustw podatkowych.Hurtownie leków na celowniku fiskusa

wtorek, 11 lipca 2017

Woda i napoje dla pracowników w upalne dni - kwestie podatkowe

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić zatrudnionym nieodpłatnie wodę do picia lub inne napoje, a wydatki na ten cel mogą wliczyć w koszty podatkowe.


Przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią, że pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Wartość zapewnianych przez pracodawcę nieodpłatnych napojów stanowi przychód pracownika, ale jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracodawca nie zapłaci z tytułu tego typu świadczeń dla pracowników składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne.

Pracownikowi, który nie skorzysta z napojów oferowanych przez pracodawcę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Napoje zapewniane pracownikom zgodnie z przepisami BHP są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Nieodpłatne przekazywanie napojów pracownikom nie podlega podatkowi VAT. Pracodawca może natomiast obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, w której napoje dla pracowników są nabywane w ramach usług gastronomicznych.Woda i napoje dla pracowników w upalne dni - kwestie podatkowe

poniedziałek, 10 lipca 2017

Czy pracodawca może odliczyć VAT od faktur za szkła pracownika?

Ostatnio wydane interpretacje nie pozwalają pracodawcom na odliczenie podatku VAT od faktur wystawionych na firmę za okulary kupione dla pracownika.


W wielu firmach pracownicy są kierowani na badania lekarskie zgodnie z przepisami prawa pracy, które mają potwierdzić zdolność pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wskażą potrzebę używania szkieł korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów lub szkieł kontaktowych.

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej prawo do rozporządzania szkłami korekcyjnymi (okularami, soczewkami kontaktowymi) jako właścicielowi przysługuje pracownikowi. Pracownicy korzystają z okularów i soczewek kontaktowych poza pracą i nie wykorzystują ich wyłącznie przy wykonywaniu czynności zawodowych. Pracodawca nie jest w stanie wydzielić w jakich proporcjach szkła korekcyjne (okulary lub soczewki kontaktowe) wykorzystywane są w celach prywatnych i służbowych.

Skoro nabycia okularów korekcyjnych dokonuje pracownik to właśnie on – a nie pracodawca, który tylko finansuje ich zakup – posiada prawo do rozporządzania okularami jak właściciel. Zatem to pracownik, od początku zakupu, wchodzi w ekonomiczne władztwo tego towaru.
Z samego faktu wystawienia faktury na pracodawcę nie można wywodzić prawa do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury jeżeli pracodawca ten nie nabywa faktycznie okularów (nie dochodzi do przeniesienia rozporządzania okularami jak właściciel pomiędzy zakładem optycznym a pracodawcą). Tym samym, w sytuacji, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów korekcyjnych, które są wykorzystywane przez jego pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje kwestia, że to pracodawca, który realizuje obowiązek wynikający z odrębnych przepisów prawa, finansuje zakup okularów pracownikowi. Zatem Wnioskodawca nie może odliczyć podatku vat naliczonego dotyczącego faktury za szkła korekcyjne (okulary, soczewki kontaktowe) dofinansowane pracownikowi.Czy pracodawca może odliczyć VAT od faktur za szkła pracownika?

Od stycznia 2018 r. ZUS przechodzi na zaświadczenia elektroniczne

Od przyszłego roku płatnicy składek ZUS będą mogli sami generować w systemie elektronicznym e-zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami.


Ta możliwość znacznie ułatwi życie przedsiębiorcom, którzy obecnie muszą czekać w długich kolejkach na uzyskanie papierowego zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek albo decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu. Zza niespełna pół roku zaświadczenia papierowe i elektroniczne będą traktowane tak samo – będą mieć identyczną moc prawną.

Aby wygenerować dokument konieczna będzie weryfikacja płatnika w e-systemie poprzez podanie danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję, typ identyfikatora płatnika składek i jego numer oraz datę wydania zaświadczenia lub decyzji.Od stycznia 2018 r. ZUS przechodzi na zaświadczenia elektroniczne