środa, 21 czerwca 2017

Gorący temat

MF przestrzega przed fikcyjnymi przeprowadzkami za granicę – trzecie ostrzeżenie resortu

Tym razem resort finansów zajął się coraz bardziej popularnymi ofertami, obiecującymi przedsiębiorcom oszczędności na podatku przez założenie firmy np. w Czechach, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Słowacji, w Holandii, na Malcie bądź Cyprze.Zobacz treść III ostrzeżenia MFlinkMinisterstwo Finansów wydało wczoraj trzecie już ostrzeżenie przed skutkami nieuczciwej optymalizacji. Dwa poprzednie dotyczyły: unikania podatku od dochodów osiąganych za pomocą zamkniętych funduszy inwestycyjnych (FIZ) oraz fikcyjnych aportów wykorzystywanych do zwiększania „wartości firmy” i zarabiania na odpisach amortyzacyjnych.13.06.2017, podatki.gazetaprawna.pl, autor: Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska


Czytaj cały artykuł


Gorący temat

Gorący temat

statystykiFiskus robi coraz większy użytek z JPK

Aktywność fiskusa w wykorzystywaniu JPK potwierdzają także eksperci podatkowi. Zwracają uwagę na to, że zwiększy się ona w przyszłym roku, gdy obowiązek przesyłania JPK obejmie też mikroprzedsiębiorców.Fiskus nie ogranicza się tylko do samych czynności sprawdzających. Wykorzystuje pliki także potem, przy wymiarze podatku. Do końca kwietnia br. urzędy skarbowe zakończyły dwa postępowania podatkowe przy wykorzystaniu JPK (cztery kolejne są w toku).Niezależnie od tego UKS rozpoczęły 13 postępowań kontrolnych (cztery zostały zakończone), a działające obecnie UCS kolejne siedem (wszystkie są w toku).19.06.2017, podatki.gazetaprawna.pl, autor: Mariusz Szulc


Czytaj cały artykuł


Gorący temat

Jakie kary może nałożyć na pracownika pracodawca?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej w firmie organizacji i porządku pracy, przepisów BHP, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy pracodawca może stosować kary porządkowe.


Pracodawca może nałożyć na pracownika karę upomnienia lub nagany. Natomiast za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również wymierzyć karę pieniężną. Wysokość takiej kary określają przepisy prawa pracy: za jedno przekroczenie i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty (po dokonaniu potrąceń). Kodeks pracy stanowi, że wpływy z kar pieniężnych nie mogą być przeznaczone na dowolny cel – powinny zasilić budżet przeznaczony na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.


Kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Pracodawca może ukarać pracownika pod warunkiem, że uprzednio go wysłucha.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując:


  • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,

  • datę dopuszczenia się tego naruszenia,

  • informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może też uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.Jakie kary może nałożyć na pracownika pracodawca?

Wynajmowanie mieszkań na krótkie pobyty to nie działalność gospodarcza

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał ostatnio korzystne orzeczenie dla osób, które wynajmują mieszkania na krótkie pobyty, na przykład w okresie wakacji. Mogą oni płacić podatek ryczałtowy, bo nie jest to traktowane jako działalność gospodarcza.


Jeśli tylko właściciel lokalu nie zapewnia gościom dodatkowych świadczeń, takich jak na przykład w hotelach (sprzątanie, wymiana pościeli czy dostarczanie posiłków), to ma  prawo płacić 8,5-proc. zryczałtowanego podatku. Przeszkodą nie jest fakt, że mieszkanie jest wynajmowane na krótkie i długie pobyty, ani to że właściciel ogłasza się w serwisach internetowych. W orzeczeniu krakowskiego sądu była mowa o tym, że pozostawione w mieszkaniu rzeczy prywatne dodatkowo wskazują na to, że nie jest to działalność hotelarska.

Skoro nie ma mowy o prowadzeniu działalności gospodarczej istnieje możliwość rozliczania się jak osoba prywatna i taką działalność można opodatkować ryczałtowo.Wynajmowanie mieszkań na krótkie pobyty to nie działalność gospodarcza

MF przestrzega przed przenoszeniem firm za granicę w celu unikania podatków

Resort finansów ogłosił już trzecie ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową. Tym razem chodzi o sytuacje, w których firma formalnie zarejestrowana za granicą faktycznie jest polskim podatnikiem i jest zarządzana z terytorium Polski.


W ostatnim czasie w mediach można znaleźć wiele publikacji na temat korzyści wynikających z przeniesienia firmy za granicę. Optymalizacja polega na tym, że polscy podatnicy (osoby fizyczne lub prawne), prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i osiągający dochody z terytorium Polski rejestrują spółki na terytorium kraju obcego po to, by podlegać opodatkowaniu wyłącznie na terytorium tego kraju obcego. Natomiast faktycznie nie prowadzą tam interesów. Wykorzystywane są zarówno spółki z siedzibą w rajach podatkowych, jak też podmioty z terytorium UE (np. Czechy, Luksemburg, Wielka Brytania, Słowacja, Cypr, Malta, Holandia, Szwecja) oraz innych krajów europejskich np. Szwajcarii.

Innym wariantem tej optymalizacji jest rejestrowanie spółki na terytorium kraju sąsiedniego w celu nabywania samochodów luksusowych lub sportowych. Samochody te, wyposażone w zagraniczne tablice rejestracyjne, są następnie udostępniane do wyłącznego korzystania w Polsce przez osoby fizyczne, stale przebywające w Polsce (np. na terenie jednego województwa) i będące udziałowcami tych spółek.

Ministerstwo Finansów ostrzega, że tego rodzaju operacje mogą być uznane za agresywną optymalizację podatkową i nie prowadzą do skutecznego wyłączenia opodatkowania w Polsce.  Zapobieżenie unikaniu opodatkowania w Polsce może być w takich wypadkach zrealizowane przez władze skarbowe z wykorzystaniem klauzuli obejścia prawa podatkowego lub poprzez ustalenie miejsca zarządu podmiotu zagranicznego – także w okresie sprzed wejścia w życie przepisów tej klauzuli.MF przestrzega przed przenoszeniem firm za granicę w celu unikania podatków

Ulga za zakup maszyn i urządzeń nawet do 100 tys. zł

Mająca obowiązywać od 2018 r. ulga na innowacje umożliwi coroczne jednorazowe rozliczenie nakładów poniesionych na nowe środki trwałe (maszyny i urządzenia) w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł.


Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych przygotowana przez rząd jest już w Sejmie. Jej celem jest wspieranie działalności innowacyjnej. Przedsiębiorcy będą mogli raz w roku dokonać odpisów amortyzacyjnych jeśli poniesione nakłady na maszyny i urządzenia (z wyłączeniem samochodów) wyniosą co najmniej 10 tys. zł. Ulgę zastosujemy nie tylko do inwestycji z 2018 r. ale także to tych, które miały miejsce w roku podatkowym przed wejściem w życie nowych przepisów. Z preferencji skorzystają również firmy, które wcześniej korzystały ze wsparcia ze środków unijnych.

Obecnie obwiązuje limit 3,5 tys. zł, do którego przedsiębiorca może zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów.

Mali podatnicy (osiągający przychody do 1,2 mln euro) w ramach pomocy de minimis już teraz mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro rocznie.Ulga za zakup maszyn i urządzeń nawet do 100 tys. zł