środa, 9 stycznia 2019

Korzystne zmiany w uldze na złe długi

Od nowego roku przedsiębiorca, który wystawił fakturę i nie otrzymał zapłaty w terminie może szybciej odzyskać należny podatek VAT. Korekta jest możliwa już po upływie 90 dni, a nie jak dotychczas 150 dni od powstania zaległości.


Zmiany wprowadzone do VAT pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło 90 dni. Zmiany wprowadzono też po stronie dłużników: mają 90 dni na dokonanie obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury. Dłużnik musi dokonać takiej korekty, chyba że uregulował należność w całości (albo częściowo) lub gdy jest w toku postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo w trakcie likwidacji.

Nowelizacja zlikwidowała obowiązek składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie. Teraz wystarczające jest samo złożenie deklaracji z wykazanym terminem zwrotu oraz kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika.Korzystne zmiany w uldze na złe długi

Korzystne zmiany w uldze na złe długi

Od nowego roku przedsiębiorca, który wystawił fakturę i nie otrzymał zapłaty w terminie może szybciej odzyskać należny podatek VAT. Korekta jest możliwa już po upływie 90 dni, a nie jak dotychczas 150 dni od powstania zaległości.


Zmiany wprowadzone do VAT pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło 90 dni. Zmiany wprowadzono też po stronie dłużników: mają 90 dni na dokonanie obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury. Dłużnik musi dokonać takiej korekty, chyba że uregulował należność w całości (albo częściowo) lub gdy jest w toku postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo w trakcie likwidacji.

Nowelizacja zlikwidowała obowiązek składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie. Teraz wystarczające jest samo złożenie deklaracji z wykazanym terminem zwrotu oraz kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika.Korzystne zmiany w uldze na złe długi

Nowa ulga remontowa: jakie faktury zbierać w 2019 r.?

Nawet 53 000 zł będzie można odliczyć na wydatki związane z termomodernizacją jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Ulga obejmuje materiały budowlane, urządzenia i usługi z tym związane.


Z ulgi termomodernizacyjnej, która obowiązuje od tego roku (będzie stosowana po raz pierwszy do dochodów/przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.), skorzystają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Ustawa zakłada, że ulga termomodernizacyjna będzie polegała na wprowadzeniu prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulgą termomodernizacyjną zostaną objęte wydatki, które zostaną poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi wskazane w drodze rozporządzenia Ministra inwestycji, m.in. na urządzenia grzewcze, okna i drzwi, a także koszty demontażu starego pieca. Pełną listę znajdą Państwo tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002489.Nowa ulga remontowa: jakie faktury zbierać w 2019 r.?

Ustawa o sukcesji – sprawne przekazanie jednoosobowej firmy

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie w 2018 r. umożliwia płynne kontynuowanie działania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Dzięki nowym rozwiązaniom jego firma może nieprzerwanie działać.


Ustawa stwarza możliwość utrzymania w mocy umów o pracę, kontraktów, zezwoleń i koncesji związanych z przedsiębiorstwem. Zawiera również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały jego prowadzenie.

Chcemy  Państwu zwrócić uwagę na pewne korzystne rozwiązanie, które wprowadzają przepisy. Pozwalają one przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG powołać zarządcę sukcesyjnego, którym może być także doradca podatkowy. Jego rolą jest prowadzenie bieżących spraw przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy, do czasu zakończenia formalności spadkowych. Zarządcę sukcesyjnego mogą powołać osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem – jeśli sam przedsiębiorca nie zrobił tego za życia. Zarząd sukcesyjny może trwać, maksymalnie 2 lata od śmierci przedsiębiorcy, a maksymalnie 5 lat.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji na ten temat, chętnie ich udzielimy. Służymy wsparciem jako zarządcy sukcesyjni, pomagamy zaplanować wszelkie kwestie związane z przekazaniem przedsiębiorstwa rodzinnego.Ustawa o sukcesji – sprawne przekazanie jednoosobowej firmy

Ustawa o sukcesji – sprawne przekazanie jednoosobowej firmy

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie w 2018 r. umożliwia płynne kontynuowanie działania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Dzięki nowym rozwiązaniom jego firma może nieprzerwanie działać.


Ustawa stwarza możliwość utrzymania w mocy umów o pracę, kontraktów, zezwoleń i koncesji związanych z przedsiębiorstwem. Zawiera również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały jego prowadzenie.

Chcemy  Państwu zwrócić uwagę na pewne korzystne rozwiązanie, które wprowadzają przepisy. Pozwalają one przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG powołać zarządcę sukcesyjnego, którym może być także doradca podatkowy. Jego rolą jest prowadzenie bieżących spraw przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy, do czasu zakończenia formalności spadkowych. Zarządcę sukcesyjnego mogą powołać osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem – jeśli sam przedsiębiorca nie zrobił tego za życia. Zarząd sukcesyjny może trwać, maksymalnie 2 lata od śmierci przedsiębiorcy, a maksymalnie 5 lat.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji na ten temat, chętnie ich udzielimy. Służymy wsparciem jako zarządcy sukcesyjni, pomagamy zaplanować wszelkie kwestie związane z przekazaniem przedsiębiorstwa rodzinnego.Ustawa o sukcesji – sprawne przekazanie jednoosobowej firmy

Bezpieczeństwo pracy zimą - obowiązki pracodawcy

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o najważniejszych obowiązkach wynikających z zatrudniania pracowników w okresie zimowym.  


Pracodawca powinien  zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem osobom pracującym na zewnątrz. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą mandaty.


Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca:


  • przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C.

  • pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.

W przypadku pracowników wykonujących w okresie zimowym zadania na wolnej przestrzeni obowiązki pracodawcy są bardziej rozbudowane ze względu na większe narażenie na wychłodzenie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi.


Podstawowym obowiązkiem zatrudniającego jest zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca) niższej niż 10 stopni C. Co więcej, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na wolnej przestrzeni się ogrzeją lub zmienią odzież – temperatura w nich nie powinna być niższa niż 16 stopni C.


W przypadku, gdy pracodawca nie wywiązuje się z tych obowiązków, pracownicy mogą zawiadomić inspektora pracy, a ten ma prawo wydać nakaz wstrzymania pracy na stanowisku, gdzie jest zbyt zimno by pracować. Poza tym może nałożyć karę grzywny od 1 000 do 2 000 tys. zł, a w razie recydywy – do 5 000 zł.


W sezonie zimowym pracodawcy muszą też zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym w obiektach firmy przy usuwaniu z dachów śniegu i sopli. Jednak przy zlecaniu i organizowaniu takich prac należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Do pracy na wysokości można skierować tylko pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Ponadto pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie właściwych środków ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem). Z kolei pracownik ma obowiązek stosować sprzęt zapewniający mu bezpieczeństwo. Należy także zadbać o bezpieczeństwo osób postronnych: przed przystąpieniem do odśnieżania wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu czy narzędziami.Bezpieczeństwo pracy zimą - obowiązki pracodawcy

Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych

Od tego roku obowiązują przepisy skracające okres przechowywania akt pracowniczych oraz stwarzające możliwości elektronizacji tych dokumentów.


Nowe przepisy ułatwią przechowywanie akt pracowników i zleceniobiorców, dzięki czemu pozwolą obniżyć koszty z tym związane.


Okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji pracowników będzie różny w zależności od terminu zatrudnienia, i tak:


  • pracownicy zatrudnieni po 1.01.2019 r. – okres przechowywania dokumentów wyniesie 10 lat.

  • zatrudnieni w okresie od 1.01.1999 r. do 31.12. 2018 r. – możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat pod warunkiem złożenia w ZUS raportów informacyjnych, w którym znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty konkretnego pracownika. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, dokumentację pracowniczą będzie musiał archiwizować przez 50 lat;

  • zatrudnieni przed 1.01.1999 r. – okres przechowywania dokumentów nie zmieni się i wyniesie 50 lat.

Dokumentacja papierowa będzie mogła być przechowywana w formie elektronicznej jeśli zostanie zeskanowana i opatrzona podpisem elektronicznym.Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych